Řezy

Při ošetřování stromů vycházíme za standardu SPPK A02 002 - Řez stromů.

Veškeré uvedené řezy vyžadují určitou časovou kontinuitu a je potřebné je ve většině případů opakovat, sledovat vývoj a uzpůsobit péči o strom jeho vitalitě a dalšímu rozvoji v jeho lokalitě i ve vazbě na konkrétní taxon.

Výchovný řez

Účel řezu: Tvorba budoucí architektury koruny, podpora terminálního výhonu, odstraňování strukturálně nevhodných a mechanicky poškozených větví, postupné zvyšování průjezdních a průchozích profilů. Jedná se o jeden z nejlevnějších a zároveň nedůležitějších řezů z hlediska následného vývoje stromu a ekonomických nákladů na údržbu dřeviny v budoucnu.

Doba provedení: Kdykoli mimo období predormance.

Věk dřeviny: Mladí jedinci.

Interval: 2 - 3 roky.

Bezpečnostní řez

Účel řezu: Zabezpečení aktuální provozní bezpečnosti stromu - většinou odstranění suchých a zlomených, event. volně visících větví, větví s růstovými defekty (trhliny, hniloby apod.), odstranění staticky rizikových (přerostlých) sekundárních výhonů, zajištění průjezdních a průchozích profilů, též stabilizace přetížených větví.

Doba provedení: Kdykoli během roku.

Věk dřeviny: Dospělí, stárnoucí a senescentní jedinci.

Zdravotní řez

Účel řezu: Zahrnuje všechny vlastnosti řezu bezpečnostního s přídavkem řezu větví, které bezprostředně neohrožují bezpečnost, ale jejich odstranění je nezbytné pro zlepšení dlouhodobé prosperity a stabilizace koruny s ohledem na zdravotní stav, vitalitu a provozní bezpečnost. Takovými zásahy jsou: potlačení kodominantního větvení a větví křížících se, omezení účinku tlakového větvení, redukce větví napadených chorobami a škůdci a další.

Doba provedení: Především v době plné vegetace.

Věk dřeviny: Dospělí jedinci.

Redukční řezy lokální

  1. Lokální redukce směrem k překážce - redukce větevního aparátu směrem k překážce, případně docílení odstupové vzdálenosti definované zákonem/normou a podobně.
  2. Lokální redukce z důvodu stabilizace - lokální redukce za účelem odlehčení nebo symetrizace části koruny z důvodu zvýšení její stability (snížení těžiště = zvýšení stability).
  3. Úprava průjezdního či průchozího profilu.

Doba provedení: Předjaří před olistěním, v případě nutnosti a dobré vitality kdykoli.

Věk dřeviny: Dospělí, stárnoucí i senescentní jedinci.

Obvodová redukce

Účel řezu: Zmenšení náporové plochy koruny vzrostlého stromu a celkové snížení těžiště. Nejvíce se zakracují větve v horní části koruny, přičemž nesmí být odstraněno více než 30 % objemu asimilačního aparátu při jednom zákroku.

Doba provedení: Předjaří před olistěním, v případě nutnosti a dobré vitality kdykoli.

Věk dřeviny: Dospělí, stárnoucí a senescentní jedinci.

Stabilizace sekundární koruny

Účel řezu: Zásah na přerostlé sekundární koruně stromu, jejímž účelem je stabilizace koruny. Zásah spočívá v radikální obvodové redukci přerostlých sekundárních výhonů technikou řezu na postranní větev, případně „naslepo“. Realizuje se postupně na několik etap s monitoringem reakcí stromu na předchozí zákroky.

Doba provedení: Předjaří před olistěním, v případě nutnosti a dobré vitality kdykoli.

Věk dřeviny: Stárnoucí a senescentní jedinci.

Sesazovací řez

Účel řezu: Zachování specificky cenného jedince spíše jako krajinný prvek než prosperující strom a to ve stabilním, neohrožujícím stavu. Tím je míněna hluboká redukce primární koruny na kosterní větve nebo až na kmen. Zásah je destruktivní v důsledku zhoršení zdravotního stavu stromu.

Doba provedení: Období vegetačního klidu.

Věk dřeviny: Dospělí až senescence, většinou jedinci, kteří jsou tímto způsobem zachráněni před pokácením kulturní, historickou nebo jinou hodnotou (nutnost kontroly v následujících letech).

Řez na hlavu

Účel řezu: Dosažení určitého tvaru a velikosti koruny, provádí se pouze u vhodných taxonů. Jedná se o pravidelně opakovaný řez jednoletých až tříletých výhonů. Výhony jsou sesazovány na zapěstované zduřeniny – „hlavy“.

Doba provedení: Těsně před rašením listů.

Věk dřeviny: Od mladého jedince po celý jeho život.

Řez na čípek

Účel řezu: Dosažení určitého tvaru a velikosti koruny, provádí se pouze u vhodných taxonů. Jedná se o opakovaný tvarovací řez výhonů často zapěstovaných na vodorovná „ramena“ s možností postupného zvyšování místa tvarování.

Doba provedení: Těsně před rašením listů.

Věk dřeviny: Od mladého jedince po celý jeho život.