Inventarizace dřevin a posudky

Inventarizace je soupis dřevin na konkrétním území vymezeným například vlastníkem pozemku, a slouží jako další podklad pro plán péče či sadovnické a krajinářské úpravy. U dřevin se uvádí zpravidla polohopis s číselným označením, taxon, stav jedince s ohledem na jeho perspektivu v dané lokalitě, provozní bezpečnost, doporučený plán péče, fotodokumentace.

Posudek je prvotní forma posouzení zdravotního stavu a biomechanické stability konkrétního stromu. Součástí posudku je návrh vhodného opatření a dalšího postupu práce. Na exponovaných plochách je nutné monitorovat zdravotní stav stromů, aby nedošlo k fatálnímu selhání části nebo celého stromu.

Jako firma s mnohaletou praxí máme náležité zkušenosti pro vytváření těchto podkladů i pro samotnou realizaci navrženého zásahu.